Inspekce, analýza, návrh a ochraňování vodního hospodářství

Laboratoř: Praha

Laboratorní služby poskytované v rámci laboratoře v Praze.

Naše služby

  • Odběr odpadní vody (manuálně i automatickým vzorkovačem) a odběr pitné vody v rozsahu akreditace.
  • Rozbory vod (pitných, podzemních, povrchových a odpadních), kalů a odpadů v rozsahu akreditace. V případě dotazů a stížností se obraťte na vedení Laboratoře VIS.
  • Analýzy – chemické a fyzikální ukazatele, kovy, těkavé organické polutanty (TOL), polychlorované bifenyly (PCB), pesticidy, polyaromatické uhlovodíky (PAU), mikrobiologické a biologické ukazatele.
  • Poradenská činnost při provozu čistírny odpadních vod, vedení zkušebních provozů.

Akreditace

  • Zkušební laboratoř č. 1213pdf545­.3 KB akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
  • Řízení a zabezpečení kvality – každoročně prováděna dozorová návštěva ČIA, pravidelné mezilaboratorní porovnávací zkoušky pořádané CSLABem.

Ceny

Základní ceny rozboru pitné a odpadní vody naleznete ve formuláři k objednávce rozborů (soukromé osoby – chaty, kolaudace aj.). Kompletní ceník je k dispozici na vyžádání. V případě rozsáhlejších zakázek je možno sjednat cenu dohodou.

Napište nám a my Vás kontaktujeme s podrobnostmi — Ostatní kontakty.