Inspekce, analýza, návrh a ochraňování vodního hospodářství

Laboratoř: Ml. Boleslav

Laboratorní služby poskytované v rámci laboratoře v Ml. Boleslavi - Podlázkách.

Pracoviště se nachází v rámci areálu ČOV.

Centrální laboratoře, středisko akciové společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. nabízejí obcím, které provozují vlastní vodovod, veřejnou studnu nebo kanalizaci, provozovatelům školských a stravovacích zařízení, domácnostem a podnikatelům rozbory pitných a odpadních vod.

Zkušební laboratoř č. 1453pdf406­.2 KB akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

A) Pitné vody

Dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášek č. 252/2004 Sb., č. 187/2005 Sb., č. 293/ 2006 Sb. a č. 83/2014 Sb. v platném znění, které stanovují požadavky na kvalitu pitné vody, rozsah a četnost její kontroly, provádíme tyto typy rozborů:

1. Rozbor s kráceným rozsahem, který obsahuje ukazatele:
mikrobiologické parametry – počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C,
koliformní bakterie, Escherichia coli
volný chlor, pach, chuť, barva, zákal, vodivost, pH, CHSKMn, železo, dusičnany,
dusitany, amonné ionty

2. Rozbor s úplným rozsahem:
mikrobiologické parametry – počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C,
koliformní bakterie, Escherichia coli, Enterokoky
volný chlor, pach, chuť, barva, zákal, vodivost, pH, CHSKMn, železo, bor, dusičnany,
dusitany, amonné ionty, fluoridy, hliník, sodík, vápník, hořčík, suma vápníku a hořčíku (tvrdost),
mangan, sírany, chloridy,
těkavé organické látky:
1,2,dichlo­rethan, benzen, toluen, xylen, tetrachloret­hen, trihalomethany, trichlorethen, trichlormethan

U akredito­vaného subdodavatele zajišťujeme: antimon, arsen, beryllium, chrom, kadmium, měď, nikl, olovo, selen, stříbro, rtuť, bromičnany, kyanidy, PAU, benzo(a)pyren, mikroskopický obraz, TOC, pesticidní látky, uran, chlorečnany, chloritany, vinilchlorid

3. Radiolo­gický rozbor:
V rozsahu daném platnou legislativou zajišťujeme tento rozbor u laboratoře s platným Povolením pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě, vydaným Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

4. Rozsah dle dohody se zákazníkem

B) Odpadní vody a kaly

1. Rozbor odpadních vod dle zákona 254/01 a prováděcích vyhlášek v platném znění provádíme v ukazatelích: 

  • BSK5, CHSKCr, N-NH4, N-NO2, N-NO3 ,N-celkový, N-organický, P-celkový, pH, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, AOX, sírany, chloridy, případně další

2. Rozbor kalů se provádí v ukazatelích:
rozpuštěné látky, nerozpuštěné látky, sušina, sediment, kalový index, AOX, mastné kyseliny, biologický obraz aktivované­ho kalu

3. U akredi­tovaného subdodavatele zajišťujeme stanovení:
kovů, NEL, EL, saponátů, kyanidů, PCB, případně dalších stanovení parametrů požadovaných zákazníkem

Otevírací doba pondělí-pátek 6 – 14 hod.

Napište nám a my Vás kontaktujeme s podrobnostmi — Ostatní kontakty.